LookupValue

Opis formuły:
Służy do pobrania pojedynczej wartości z listy, tabeli lub aliasu z dokumentów apki (jeśli chcesz pobrać wiele wartości naraz, użyj formuły Lookup).

Kryteria wyszukiwania
Aby wyszukać odpowiednie dane należy określić kryteria. Formuła zwróci wartość z pojedynczego wiersza, dla którego podany warunek jest spełniony (jeżeli kilka wierszy spełnia kryteria wyszukiwania zostanie wybrany ostatni z nich). Jeśli nie podasz żadych kryteriów, zostaną zwrócone dane z ostatniego rekordu ze źródła. Kryteria składają się z warunków postaci:
nazwa_pola operator wartość
gdzie:
nazwa_pola – nazwa kolumny lub aliasu,
operator – możesz zastosować jeden z operatorów porównania: >, <, >=, <=, =, !=. Wartości tekstowe są porównywane w kolejności alfabetycznej.
wartość – może być podana bezpośrednio, pobrana ze wskazanej komórki lub obliczona za pomocą formuły. Typ wartości musi być taki sam jak typ pola.
Możesz połączyć kilka warunków za pomocą operatorów and (&&) i or (||). Zapytanie z operatorem and jest spełnione tylko wtedy, gdy oba warunki są prawdziwe. Natomiast zapytanie z operatorem or jest spełnione, gdy przynajmniej jeden z warunków jest prawdziwy. Możesz też użyć operatora not (!), aby zanegować warunek. W przypadku złożonych kryteriów pogrupuj warunki używając nawiasów, aby określić kolejność wykonywania działań.

Grupowanie danych
Za pomocą formuły LookupValue możesz też obliczyć wspólną wartość dla grupy rekordów, używając specjalnych formuł – agregatów. Wpisz wybrany agregat jako trzeci argument formuły, zamiast identyfikatora zwracanego pola. Zagregowana wartość będzie obliczona ze wszystkich rekordów spełniających podane kryteria (jeśli nie określisz żadnych kryteriów – ze wszystkich rekordów ze źródła). Możesz użyć jednego z agregatów:
sum(pole) – Sumuje wartości z podanego pola ze wszystkich rekordów w grupie
avg(pole) – Oblicza średnią z wartości z podanego pola ze wszystkich rekordów w grupie
count(pole) – Zlicza ilość rekordów w grupie
min(pole) – Zwraca najmniejszą wartość z podanego pola spośród rekordów w grupie
max(pole) – Zwraca największą wartość z podanego pola spośród rekordów w grupie
sumsqr(pole) – Oblicza sumę kwadratów wartości z podanego pola ze wszystkich rekordów w grupie
Składnia:
lookupvalue(źródło, kryteria, pole)
Parametry:
źródło
(typ: Identyfikator) Nazwa listy, tabeli lub apki, z której chcesz pobrać dane
kryteria
(typ: Logiczny) (argument opcjonalny) Warunki, które musi spełnić zwrócony rekord
pole
(typ: Identyfikator) Wartość, która ma zostać zwrócona – nazwa kolumny z listy lub tabeli, nazwa aliasu z apki lub agregat
Typ zwracanej wartości:
dowolny
Przykłady:
=lookupvalue(products, product_id=100, product_code)
=lookupvalue(sysuser, isactive and age > 18, min(age))
=lookupvalue(sales, region, avg(price))
=lookupvalue(sales, region = 'western' or region = 'northern', max(price))
Uwagi:
Duża liczba wywołań formuły LookupValue może spowolnić działanie twojej apki. Szczególnie uważaj na użycie jej w kolumnie sekcji typu Tabela – formuła będzie wykonywana tyle razy, ile wierszy pojawi się w sekcji. Jeśli potrzebujesz pobrać do wielu komórek dane z tego samego źródła, możesz to zrobić bardziej optymalnie: zamiast pobierać pojedyncze wartości, wywołując formułę LookupValue w każdej komórce pobierz wszystkie potrzebne dane naraz. Użyj formuły Lookup w pomocniczej ukrytej sekcji, a następnie formuł Find i Nth, aby wyszukać i przepisać pojedyncze wartości. Otrzymasz w ten sposób dokładnie te same dane, ale zaoszczędzisz czas wykonując jedno zapytanie zamiast kilku.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk